آنتن دیش (32)

دکل مخابراتی (3)

رادیو وایرلس (14)