نمایش دادن همه 5 نتیجه

خازن سیلندری رزینی خشک 20 کیلووار پارس فانال

4,137,000 تومان
خازن سیلندری رزینی خشک پارس فانال یکی از انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت، می باشد. که از آن جهت کنترل توان راکتیو در شبکه استفاده می شود. با استفاده از خازن های اصلاح ضریب قدرت هزینه های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی کاهش می یابد.

خازن سیلندری رزینی خشک 25 کیلووار پارس فانال

4,915,000 تومان
خازن سیلندری رزینی خشک پارس فانال یکی از انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت، می باشد. که از آن جهت کنترل توان راکتیو در شبکه استفاده می شود. با استفاده از خازن های اصلاح ضریب قدرت هزینه های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی کاهش می یابد.

خازن سیلندری رزینی خشک 30 کیلووار پارس فانال

6,772,000 تومان
خازن سیلندری رزینی خشک پارس فانال یکی از انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت، می باشد. که از آن جهت کنترل توان راکتیو در شبکه استفاده می شود. با استفاده از خازن های اصلاح ضریب قدرت هزینه های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی کاهش می یابد.

خازن سیلندری رزینی خشک 40 کیلووار پارس فانال

8,661,000 تومان
خازن سیلندری رزینی خشک پارس فانال یکی از انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت، می باشد. که از آن جهت کنترل توان راکتیو در شبکه استفاده می شود. با استفاده از خازن های اصلاح ضریب قدرت هزینه های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی کاهش می یابد.

خازن سیلندری رزینی خشک 50 کیلووار پارس فانال

9,742,000 تومان
خازن سیلندری رزینی خشک پارس فانال یکی از انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت، می باشد. که از آن جهت کنترل توان راکتیو در شبکه استفاده می شود. با استفاده از خازن های اصلاح ضریب قدرت هزینه های مربوط به تهیه انرژی الکتریکی کاهش می یابد.